Sulgpalli hea käitumise tava

1,800 vaatamist

1. Hea käitumise tava eesmärk on tagada ja säilitada Eesti Sulgpalliliidu võistluste aus ja korrektne läbiviimine ning mängijate, Eesti Sulgpalliliidu, toetajate ja publiku õiguste kaitsmine ning sulgpalli hea maine hoidmine.

2. Hea käitumise tava kehtib kõigile Eesti Sulgpalliliidu kalenderplaani kinnitatud võistlustel (edaspidi Eesti Sulgpalliliidu võistlus) osalevatele mängijatele ja treeneritele. Eesti Sulgpalliliidu võistlustel osalevad mängijad järgivad BWF sulgpallireegleid (BWF Laws of Badminton) ja Eesti Sulgpalliliidu käitumise head tava.

3. Mängija turniiridel osalemine
3.1 Mängija ei loobu registreerimise tähtaja ja võistluse alguse vahelisel perioodil võistlusel osalemisest ilma mõjuva põhjuseta, st haigus, vigastus, perekondlik õnnetusjuhtum või lein või mõni muu hädaolukord.
3.2 Mängija ei registreeru kahele samaaegselt toimuvale võistlusele.
3.3 Eesti Sulgpalliliidu kinnitatud rahvusvahelistel võistlustel, Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel, Eesti Seenioride Meistrivõistlustel ei tee mängija selliseid reisi või võistlusväliseid plaane, mis ei võimalda tal osaleda võistluse ajakava järgsetel mängudel või mängida turniiri lõpuni.
3.4 Eesti Sulgpalliliidu kinnitatud rahvusvahelistel võistlustel, Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel, Eesti Seenioride Meistrivõistlustel, GP meistriliigas ja Noorte GP-l ei katkesta mängija võistlust ilma mõjuva põhjuseta. Võistluse katkestamise korral on mängija kohustatud teavitama sellest peakohtunikku.
3.5 Teistel Eesti Sulgpalliliidu võistlustel, mis ei ole nimetatud punktis 3.4. teavitab mängija peakohtunikku või korraldajat, kui ta ei saa turniiri lõpuni mängida. Mängija teeb oma parima, et turniir lõpuni mängida.

4. Mängija käitumine väljakul
Mängijad on võistlustel kesksel kohal ning nende käitumist väljakul näevad kaasvõistlejad, pealtvaatajad ja meedia vahendusel võistlustest osasaajad. Seetõttu oodatakse mängijatelt väljakul ausa mängu põhimõtete järgmist ja spordimehelikku käitumist. Selleks mängija:
4.1 Ei hiline väljakule.
4.2 Käitub mängu ajal ja turniiri ajal viisakalt ja spordimehelikult.
4.3 Järgib mängueelseid ja järgseid spordi häid tavasid, sh vastase ja kohtunike tervitamine mängu eel ja tänamine mängu järel.
4.4 Kannab mängu ajal puhast ja korralikku spordiriietust.
4.5 Alati annab oma parima ja pingutab, et mängu võita.
4.6 Mängib mängu lõpuni välja arvatud juhtudel, kui tervislikel põhjustel mängu lõpetamine ei ole võimalik.
4.7 Austab kohtunikke ega püüa mõjutada kohtunike otsuseid.
4.8 Ei püüa saada mängu ajal juhendamist viisidel, mis ei ole lubatud BWF sulgpallireeglitega.
4.9 Ei kasuta vastastele, kohtunikule ja publikule kuuldavalt sõnu ja väljendeid, mida peetakse vastavas keeles ebatsensuurseks.
4.10 Ei kasuta žeste, mille tähendust peetakse solvavaks või ründavaks.
4.11 Ei löö sihilikult palli viisil, mis võib ohustada väljakul või väljaku kõrval olijaid.
4.12 Ei muuda sihilikult palli lennu omadusi.
4.13 Ei lõhu sihilikult reketit ega löö või kahjusta teisel viisil väljaku poste, võrku, kohtuniku tooli, reklaame ja muud väljakut ja seda ümbritsevat varustust.
4.14 Ei solva ega ründa füüsiliselt vastast, kohtunikke ega pealtvaatajaid.
4.15 Hoidub ka muudest eelpool nimetamata käitumisviisidest, mida võib pidada mitte spordimehelikuks.

5. Auhinnatseremoonia
Auhinnatseremooniad on võistluste osa ja võimalus mängijatele end esitleda, publikule sündmusest osa saamise ning parimate tunnustamise viis ning sponsoritele võimalus tunnustust saada.
5.1 Eesti Sulgpalliliidu kinnitatud rahvusvahelistel võistlustel, Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Noorte Meistrivõistlustel, Eesti Juunioride Meistrivõistlustel on võistleja kohustatud osalema autasustamise tseremoonial. Mängija kannab autasustamisel spordiriietust.

6. Treenerid võistluse ajal
6.1 Võistluse ajal kannab treener spordiriietust. Sobimatuks treeneri riietuseks loetakse teksapükse, sandaale, rannapükse. Treeneri riietuse sobilikkuse üle otsustab võistluse peakohtunik.
6.2 Mängu ajal istub treener treenerile määratud toolil mänguvälja taga, tõusta võib mängu ajal pauside ajal. Kui treener soovib mängu ajal liikuda teisele väljakule, tuleb seda teha, kui pall ei ole mängus.
6.3 Ei juhenda mängijat, kui pall on mängus ega viisil, mis segab vastasmängijat või mängu.
6.4 Juhendamisega ei põhjusta mängus viivitust.
6.5 Pöördub tagasi oma toolile, kui väljakukohtunik teavitab, et intervalli lõpuni on jäänud 20 sekundit.
6.6 Ei solva ega hirmuta ühelgi viisil pealtvaatajaid, kohtunikke, vastasmängija treenerit või vastasmängijat.
6.7 Mängu ajal ei suhtle vastasmängijaga või vastase treeneriga. Treener ei tohi mängu ajal kasutada elektroonikaseadmeid (mobiiltelefon, sülearvuti, nutikell jne.).
6.8 Hoidub enne võistlust, võistluse ajal ja võistluse järel spordiala mainet kahjustavate avalike kommentaaride jagamisest, mis on vastasmängijaid, treenereid või kohtunikke solvavad või nende väärikust ja ausust küsimärgi alla seadvad.

7. Treener õpetajana
7.1 On eeskujuks ja esindab spordi ja sulgpalli positiivseid väärtusi. Käitub alati väärikalt ja professionaalselt.
7.2 Teadvustab treeneri rolliga kaasnevat vastutust mängijate, teiste treenerite, vanemate ja spordiametnike ees.
7.3 Mõistab ja järgib konfidentsiaalsusreegleid. Konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni, mis on seotud õpilaste ja kolleegidega käsitleb selleks ettenähtud ja sobival viisil.
7.4 Kohtleb kõiki õpilasi võrdselt, õiglaselt ja austusega, sõltumata nende taustast, uskumustest ja võimetest.
7.5 Püüab tagada õpilaste tervise ja turvalisuse. Tajub vastustust treenerina alaealiste juhendamisel.
7.6 Kasutab treeningmeetodeid, mis toovad õpilastele kasu pikas perspektiivis ja väldib meetodeid, mis võiksid olla õpilaste tervisele ja arengule kahjulikud. Valib ülesanded ja tegevused viisil, mis sobivad treenitavate vanuse, kogemuse, võimete ning füüsilise ja psüühilisele seisundiga.
7.7 On õiglane õpilaste hindamisel ja annab tagasisidet lähtudes õppimise eesmärkidest. Annab tagasisidet teisi arvestavalt ja ausalt.
7.8 Käitub professionaalselt ja säilitab professionaalsuse treeneri ja õpilase vahelistes suhetes. On teadlik treeneri ametiga kaasas käivast autoriteedist ja mõjuvõimust ning hoidub selle ära kasutamisest viisil, mis võiks õpilasi kahjustada. Säilitab õpilastega piiri sõpruse ja intiimsuse vahel ning ei astu õpilastega suheldes sobimatusse suhtesse.
7.9 Hoidub meedias ja sotsiaalmeedias kommentaaridest õpilaste kohta, mis on halvustavad või eelarvamuslikud ja ei väljenda treeneri professionaalselt suhtumist.

8. Kohtunikud
8.1 On oma töös ausad, objektiivsed, sõltumatud ja viisakad.
8.2 Püüavad oma töös tagada võistluste turvalise ja õiglase läbiviimise.
8.3 Toetavad ja nõustavad oma töös teisi kohtunikke ning hoiduvad oma kolleegide kritiseerimisest.
8.4 Suhtuvad oma töösse austavalt, positiivselt ja professionaalselt.
8.5 Hoiavad end kursis võistlusreeglite uuendustega ning nende rakendamisega.
8.6 On eeskujuliku käitumise ja suhtlemisega ning on esinduslikud kandes võistluse ajal vormiriietust.
8.7 Olles andnud lubaduse võistlustel osaleda, hoiduvad võistlustel osalemisest loobumisest ilma mõjuva põhjuseta. On oma kohustuste täitmiseks kohal õigeaegselt.
8.8 Hoiavad mängijate, treenerite ja teiste kohtunikega professionaalseid suhteid.
8.9 Hoiduvad meedias ja sotsiaalmeedias halvustavatest kommentaaridest mängijate, treenerite ja kohtunike kohta.

9. Anti-Doping
9.1 Kõik mängijad ja treenerid peavad kinni ausa spordi põhimõtetest.
9.2 Dopinguga seonduvat (sealhulgas, kuid mitte ainult, dopinguvastaste reeglite rikkumisi, testimist ja sanktsioone) reguleerivad Eesti dopinguvastased reeglid. Keelatud ained ja võtted on loetletud WADA (Maailma Antidopingu Agentuur) keelatud ainete nimekirjas. Eesti dopinguvastased reeglid ning WADA keelatud ainete nimekiri on Eesti Antidopingu Sihtasutuse ametlikul kodulehel, BWF Anti-Dopingu reeglid on BWF kodulehel.
9.3 Kõik mängijad ja treenerid järgivad WADA dopinguvastast koodeksit, Eesti Anti-Dopingu dopinguvastaseid reegleid ja BWF Anti-Dopingu reegleid.

10. Kokkuleppemängud
Igal sportlasel on õigus võistelda puhtas ja ausas spordis, mis on manipuleerimisest vaba. Üks spordi põhialuseid on, et võistluse tulemuse määravad mängijate oskused ja püüded seda tahtlikult mõjutada kahjustavad tervet spordiala.
10.1 Mängutulemustega manipuleerimiseks loetakse, kui mängija ei anna oma parimat, et mängu võita või katkestab mängu ilma mõjuva põhjuseta.
10.2 Kõikidel mängijatel, kes on esindatud BWF või Badminton Europe edetabelites ei ole lubatud osaleda otseselt või kaudselt BWF, Eesti Sulgpalliliidu ja teiste BWF liikmete sulgpalli võistluste tulemustega seotud kihlvedudes ega mängudesse panustamisel, sõltumata asjaolust, kas isik osaleb turniiril või mitte.
10.3 Eesti Sulgpalliliidu töötajatel, juhatuse liikmetel ei ole lubatud osaleda otseselt või kaudselt BWF, Eesti Sulgpalliliidu ja teiste BWF liikmete sulgpalli võistluste tulemustega seotud kihlvedudes ega mängudesse panustamisel.
10.4 Eesti Sulgpalliliidu kohtunikel ei ole lubatud osaleda otseselt või kaudselt BWF, Eesti Sulgpalliliidu ja teiste BWF liikmete sulgpalli võistluste tulemustega seotud kihlvedudes ega mängudesse panustamisel.
10.5 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi otseselt või kaudselt suunata või julgustada mängijat mitte andma endast parimat ja esinema alla oma võimete.
10.6 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi otseselt või kaudselt julgustada raha andmist või võtta vastu raha, saada kasu või mõnel muul viisil saada kompensatsiooni, mille eesmärk on mõjutada mängijat endast võistlustel mitte parimat andma.
10.7 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi otseselt või kaudselt pakkuda raha või lubada kasu või kompensatsiooni mõnele teisele isikule, eesmärgiga mõjutada mängijat võistlustel mitte endast parimat andma.
10.8 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi ühelegi teisele isikule anda siseinformatsiooni, kui eesmärgiks on BWF või Eesti Sulgpalliliidu võistlustele panustamine või kihla vedamine sõltumata, kas lõpuks panustamine või kihlvedu toimub või mitte.
10.9 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi otseselt või kaudselt viidata raha saamise soovile või vastu võtta raha, saada kasu või kompensatsiooni mõnel muul viisil siseinformatsiooni väljaandmise vastu.
10.10 Mitte ükski mängija, mängija või võistlusega seotud isik ei tohi otseselt või kaudselt pakkuda raha, kasu või kompensatsiooni teisele mängijale, mängija või võistlusega seotud isikule siseinformatsiooni saamise eesmärgil.
10.11 Iga mängija, mängija ja turniiriga seotud isik on kohustatud andma Eesti Sulgpalliliidule esimesel võimalusel teada, kui talle läheneb isik, kes pakub talle raha või ükskõik millist kompensatsiooni, mille eesmärgiks on mõjutada mängutulemusi või saada siseinformatsiooni.
10.12 Iga mängija, mängija ja turniiriga seotud isik on kohustatud teavitama Eesti Sulgpalliliitu esimesel võimalusel teadmisest või kahtlusest, et mõni teine mängija, mängija või turniiriga seotud isik on eiranud koodeksi punkte 10.2-10.10.