Põhikiri

783 vaatamist

MITTETULUNDUSÜHING RAPLA SULGPALLIKLUBI VALGE HANI PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud sulgpalli populariseerimisele ja arendamisele.
1.2. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest, ühingu asutamislepingust, käesolevast põhikirjast, liikmete üldkogu ja juhatuse otsustest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.3. Ühingu aadress on Tallinna mnt 43A-18, Rapla linn, 79512 ning tema tegutsemispiirkonnaks on Eesti Vabariik.
1.4. Ühingu tegevus põhineb demokraatia printsiibil, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
1.5. Ühingul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ning käsutamise ainuõigus.
1.6. Ühing on asutatud 04. detsembril 2011. aastal.
1.7. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb jooksva aasta 31. detsembril.

II. ÜHINGU EESMÄRGID
2.1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. koondada ja ühendada sulgpallist huvitatuid isikuid;
2.1.2. populariseerida ja arendada sulgpalli;
2.1.3. propageerida spordiga tegelemist ja tervislikke eluviise;
2.1.4. arendada aktiivset seltskondlikku tegevust nii ühingu raames kui ka väljaspool ühingut sulgpalli tutvustamiseks;
2.1.5. korraldada treeninguid, võistlusi ja üritusi;
2.1.6. esindada ühingut ja koduvalda erinevatel võistlustel;
2.1.7. teha koostööd sama spordialaga tegelevate klubide, seltside, liitudega ja teiste organisatsioonidega; riigiasutustega; kohalike omavalitsustega; firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal;
2.1.8. spordialase tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimiseks:
2.1.8.1. viia läbi tasulisi spordiüritusi;
2.1.8.2. võtta vastu varalisi annetusi ja eraldisi;
2.1.8.3. teostada tehinguid ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema eesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga;
2.1.8.4. korraldada loteriisid ning tuluüritusi;
2.1.8.5. sõlmida sponsor- ning reklaamlepinguid.

III. ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE KORD
3.1. Ühingu liikmeks võib kandideerida iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja nõustub täitma käesoleva põhikirja nõudeid.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise korraldab ja otsustab ühingu juhatus.
3.3. Ühingu liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud avaldus, mille kohta juhatus teeb hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast otsuse ja annab sellest koheselt liikmeks kandideerijale teada.
3.4. Liikmeksastumise avalduse rahuldamisel tasub värske liige liikmeksastumise maksu ja on sellest hetkest ühingu täieõiguslik liige.
3.5. Ühingu sisseastumismaksu suuruse kinnitab üldkogu.

IV. ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE KORD
4.1. Ühingust väljaastumiseks omal soovil esitab liige juhatusele kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud avalduse.
4.2. Ühingust väljaastumise korraldab ühingu juhatus.
4.3. Ühingust väljaastumisel sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

V. ÜHINGUST VÄLJAARVAMISE KORD
5.1. Ühingust väljaarvamise ilma liikme kirjaliku avalduseta otsustab juhatus või juhatuse ettepanekul üldkogu salajase hääletusega.
5.2. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega juhul, kui liige:
5.2.1. ei täida ühingu põhikirja sätteid;
5.2.2. on kahjustanud oluliselt ühingut moraalselt või materiaalselt;
5.2.3. jätab süstemaatiliselt täitmata ühingu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
5.2.4. on jätnud tasumata ühingu liikmemaksu kolme kuu vältel.
5.3. Ühingust väljaarvamise otsusest koos põhjendusega teavitab juhatus liiget hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud dokumendiga.
5.4. Ühingust väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
5.5. Ühingust väljaarvamisel sisseastumis- ega liikmemaksu ei tagastata.

VI. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Ühingu liige on täieõiguslik kui liikmel ei ole ühingu ees põhikirjast tulenevaid võlgnevusi.
6.2. Ühingu täieõiguslikul liikmel on õigus:
6.2.1. osaleda ühingu tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
6.2.2. osaleda hääleõiguslike isikutena üldkogu koosolekute töös;
6.2.3. valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;
6.2.4. esindada ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritusel;
6.2.5. esitada juhatusele arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta;
6.2.6. saada juhatuselt ühingu tegevuse kohta teda huvitavat informatsiooni;
6.2.7. astuda ühingust välja.
6.3. Ühingu liikmed on kohustatud:
6.3.1. järgima ühingu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
6.3.2. osalema korraliste ja erakorraliste üldkogu koosolekute töös ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
6.3.3. tasuma õigeaegselt üldkogu poolt kehtestatud liikmemaksu (hiljemalt majandusaasta I kvartali lõpuks s.o. 31.märtsiks);
6.3.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ühingu vara;
6.3.5. hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

VII. ÜLDKOGU KOKKUKUTSUMISE KORD
7.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkogu.
7.2. Üldkogu moodustavad kõik ühingu täieõiguslikud liikmed.
7.3. Üldkogu kõik liikmed on võrdõiguslikud lihtliikmest juhatuse esimeheni.
7.4. Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul hiljemalt 5 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.
7.5. Üldkogu võib kokku kutsuda ka vähemalt 1/10 ühingu liikmete kirjaliku avalduse /nõude alusel.
7.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmetest.
7.7. Juhatus peab üldkogu toimumise päevast vähemalt 10 päeva ette teatama, nimetades ära koosoleku läbiviimise aja, koha ning päevakorra projekti.
7.8. Juhul, kui üldkogule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue koosoleku läbiviimise päeva.
7.9. Uus koosolek tuleb läbi viia mitte varem kui 7 päeva ning mitte hiljem kui 14 päeva jooksul esimest korda kokkukutsutud üldkogu päevast arvates, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 5 päeva.
7.10. Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, on üldkogu poolt vastuvõetud otsused õigustühised, välja arvatud siis, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik ühingu täieõiguslikud liikmed.

VIII. ÜLDKOGU KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMISE KORD
8.1. Üldkogu koosolekut juhib juhatuse esimees või liikmete soovil koosoleku poolt valitud juhataja.
8.2. Üldkogu koosolekul võib hääletada ainult ühingu täieõiguslik liige.
8.3. Hääletamise kord määratakse üldkogu reglemendi alusel.
8.4. Kui kasvõi üks üldkogu koosolekul osalev ühingu täieõiguslik liige nõuab salajast hääletust, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.
8.5. Üldkogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

IX. ÜLDKOGU PÄDEVUS
9.1. Üldkogu koosolekul võib otsustada kõikide ühingu tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures üldkogu ainupädevusse kuulub:
9.1.1. põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;
9.1.2. juhatuse liikmete täpse arvu ja volituste aja kinnitamine;
9.1.3. juhatuse liikmete valimine;
9.1.4. revidendi määramine;
9.1.5. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
9.1.6. sisseastumismaksude ja liikmemaksude määra kehtestamine;
9.1.7. eelmise aasta tegevuse- ja finantsaruande ning revidendi poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;
9.1.8. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
9.1.9. laenude võtmine;
9.1.10. ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
9.2. Üldkogu koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
9.3. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid neis küsimustes, mis on üldkogu koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
9.4. Küsimustes, mida ei ole üldkogu koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogu koosolekul osalevad või on esindatud ühingu kõik täieõiguslikud liikmed.
9.5. Käesoleva põhikirja alapunktides 9.11.1.-9.11.4. sätestatud küsimuste otsustamisel loetakse otsused vastuvõetuks, kui poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkogu koosolekul osalevaist täieõiguslikest liikmeist.

X. JUHATUSE VALIMISE JA TAGASIKUTSUMISE KORD
10.1. Ühingu tegevust juhib ning ühingut esindab kolme- kuni viieliikmeline juhatus.
10.2. Juhatuse liikmete volituste aja kinnitab üldkogu
10.3. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
10.4. Juhatuse koosseisu valimisel osutuvad valituks enim hääli kogunud kandidaadid.
10.5. Juhatuse üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust.
10.6. Juhatuse esimehe valivad endi hulgast juhatuse liikmed.
10.7. Juhatuse liige, kes ei ole õigustanud ühingu liikmete usaldust, võidakse üldkogu poolt enne tähtaja lõppemist tagasi kutsuda.
10.8. Juhatuse liikme tagasikutsumine tuleb algatada, kui seda nõuab vähemalt 2/3 ühingu täieõiguslikest liikmeist.
10.9. Avaldus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta tuleb esitada juhatusele üldkogu koosoleku päevakorda võtmiseks.
10.10. Tagasikutsumine ning uue juhatuse liikme valimine otsustatakse üldkogu koosolekul tavalise juhatuse liikmete valimiskorra alusel.
10.11. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
10.12. Tagasiastunud juhatuse liige asendatakse järgmisel üldkogu koosolekul tavalise juhatuse liikmete valimiskorra alusel.

XI. JUHATUSE KOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KORD
11.1. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui kaks korda aastas.
11.2. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmeist.
11.3. Otsused loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Kui hääled jaotuvad pooleks, jääb otsustavaks ühingu juhatuse esimehe hääl.
11.4. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollis fikseeritakse juhatuse poolt vastu võetud otsused ning sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
11.5. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

XII. JUHATUSE PÄDEVUS
12.1. Juhatuse liikmed esindavad ühingut kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt.
12.2. Juhatus otsustab kõik ühingu tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkogu ainupädevusse.
12.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
12.3.1. üldkogu koosolekute ettevalmistamine ja seal vastuvõetud otsuste elluviimine;
12.3.2. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
12.3.3. ühigu kinnisvara käsutamine;
12.3.4. tegevuskavade, arengukavade ja eelarvete koostamine ning esitamine üldkogule;
12.3.5. ühingu välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
12.3.6. ühingu sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
12.3.7. võistluste ja ürituste kalendri, juhendite ja eelarvete kinnitamine;
12.3.8. muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;
12.3.9. kontode ja arvete avamine krediidiasutustes;
12.3.10. lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning vabastamine;
12.3.11. volikirjade välja andmine;
12.3.12. toetuste ja stipendiumite määramine sportlastele, treeneritele ja juhtidele.
12.4. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
12.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkogule viie kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
12.6. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

XIII. JUHTORGANITE JÄRELEVALVE
13.1. Üldkogu teostab järelevalvet teiste ühingu juhtorganite üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkogu revidendi, kes kontrollib ühingu finantsmajanduslikku asjaajamist.
13.2. Revident valitakse mitte kauemaks kui 3 aastaks analoogiliselt juhatuse liikme valimiskorrale.
13.3. Revident esitab oma tegevuse aruande üldkogu koosolekul.
13.4. Revidendi tagasikutsumine ning tagasiastumine toimub analoogiliselt juhatuse liikme tagasikutsumise ning tagasiastumise korrale.

XIV. ÜHINGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
14.1. Ühingu vahendid ja vara moodustuvad:
14.1.1. sisseastumis-, liikme- ja osavõtumaksudest;
14.1.2. kodu- ja välismaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute toetustest, annetustest;
14.1.3. toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
14.1.4. riiklikest toetustest;
14.1.5. toetustest piirkondlikelt ja vabariiklikelt spordiorganisatsioonidelt;
14.1.6. ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustest saadavatest summadest (piletitulud, klubi häälekandja väljaandmisest laekuvad tulud jms);
14.1.7. sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest, majandustegevusest, intressitulust ning muudest laekumistest.
14.2. Ühing peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamislikku arvestust ning maksab
makse riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.
14.3. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad ühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
14.4. Ühingus võib oma vara ja vahendid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne) oma liikmetele ja ühingu liige ühingule lepingulisel alusel.
14.5. Ühingu liige ei kanna varalist vastutust ühingu kohustuste eest, välja arvatud juhtudel, kui on tegemist liikme süülise käitumisega.
14.6. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
14.7. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
14.8. Ühing esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides etteantud korras.

XV. ÜHINGU REORGANISEERIMINE VÕI TEMA TEGEVUSE LÕPETAMINE
15.1. Ühing reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras või üldkogul vastu võetud otsuse alusel.
15.2. Ühingu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib üldkogu reorganiseerimis- või likvideerimiskomisjoni, kes lahendab kõik ühingu juhtimise, vara ja asjaajamisega seonduvad küsimused.
15.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Mittetulundusühingu Rapla Sulgpalliklubi Valge Hani põhikiri on vastu võetud ühingu asutamiskoosolekul 04. detsembril 2011.a, Raplas.
Ühingu asutajaliikmed:
/Andres Teppan/
/Andrus Tamsalu/
/Ingrid Lenk/
/Riho Rüüson/
/Valja Valk/
/allkirjastatud digitaalselt/